Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 3/2017

SIDE 19/21

Sådan engagerer

I forældrene i deres

børns læring

Projektet ’Lær Med Familien’ har udarbejdet en række råd til, hvordan en skolebestyrelse kan styrke forældres deltagelse i deres børns læring. Rådene er udarbejdet på baggrund af en forskningsgennemgang, der ligger til grund for projektets videre forløb.

Udform principper for skole-hjem-samarbejdet

Principperne er et af skolebestyrelsens vigtigste værktøjer. Det er derfor essentielt at få skabt nogle brugbare og klare principper for samarbejdet mellem skolen og hjemmet.

   Projektet ’Lær Med Familien’ har kortlagt de mål og værdier, som har vist sig virkningsfulde i forhold til forældresamarbejde om barnets læring.

 

Disse mål indebærer:

  • At alle forældre ses som en ressource for barnets læring og dermed er i stand til at understøtte det, barnet lærer i skolen og barnets læring i det hele taget.
  • At skolen tager ansvar for at samarbejde med forældrene i konkrete aftaler omkring barnets læringsmål.
  • At skolens samarbejde med forældrene har barnet i centrum.
  • At skolen, i samarbejdet med forældrene, har fokus på barnets faglige udvikling.
  • At skolens samarbejde med forældrene også tager hensyn til forældrenes forudsætninger og hjemmets ressourcer.
  • At skolen sikrer tydelig kommunikation med forældrene om elevernes læring, og hvad formålene er med undervisningen.

 

Endelig er det naturligvis også vigtigt, at skolebestyrelsen sikrer sig, at budgetfordelingen giver skolelederen en reel mulighed for at realisere skolebestyrelsens hensigter i princippet.

 

Find yderligere hjælp og inspiration til arbejdet med

principperne i skolebestyrelsens værktøjskasse på

www.skole-foraeldre.dk.

 

Evaluér og før tilsyn med princippernes virkning

Skolebestyrelsen skal naturligvis også føre tilsyn med skolens arbejde med forældresamarbejde i forhold til de udformede principper. Det kan for eksempel indføjes i skolebestyrelsens årshjul, så det er på dagsordenen mindst en gang om året. I forbindelse med tilsyn, kan skolebestyrelsen overveje disse tilgange:

 

  • Aftal regelmæssig redegørelse fra skolelederen for arbejdet og resultaterne omkring forældresamarbejde og spørg ind til, hvad ledelsen gør i forhold til personalet og forældrene for at holde fremdrift i arbejdet.
  • Anmod om status fra personale- og elevrepræsentanterne i skolebestyrelsen om deres syn på samarbejdet og resultaterne i hverdagen.
  • Bed om tilbagemeldinger fra kontaktforældrene om deres tilfredshed med samarbejdet om deres barns læring, for eksempel gennem et årligt møde eller spørgeskema.
  • Forældretilfredshedsundersøgelser kan også være en god kilde til information. Inddrag resultaterne i evalueringen af princippernes effekt.

 

Kommunikation er alfa og omega

Det er vigtigt, at skolebestyrelsens forældrerepræsentanter kommunikerer med  forældrene om skolens holdninger til og arbejde med forældresamarbejde i forhold til elevernes læring. En klar kommunikation er nemlig med til at hjælpe implementeringen af de nye tiltag på vej. Det kan skabe en større velvilje fra forældrenes side og rydde eventuelle misforståelser af vejen.

   Det kan for eksempel ske på forældremøder, til mødet for årsberetningens fremlæggelse eller via beskeder på Forældre-Intra. I særlig grad kan skolebestyrelsen også overveje at have fokus på skolestartsforældre, for på den måde at udvikle en god kultur for kommunikationen fra starten.

Om ’Lær med Familien’

Skole og Forældre har startet et nyt projekt, der skal styrke forældresamarbejdet om børns læring i folkeskolen. Udvalgte skoler i Høje-Taastrup og Viborg kommuner vil afprøve et program i skoleåret 2017/18. Herefter skal resultaterne udbredes til øvrige folkeskoler. Projektet er støttet af Undervisningsministeriet.

Skolebørn nr. 3 2017 INDHOLD