Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 3/2017

SIDE 3/21

Flugten fra folkeskolen

– fup eller fakta?

Flygter forældrene fra folkeskolen, som man hører i medierne? Magasinet Skolebørn er dykket ned i tallene og har besøgt skolerne - og fundet en lidt anden virkelighed. Langt størstedelen af forældrene vil gerne folkets skole, men nogle steder flygter folkeskolen fra forældrene.

Flugten fra folkeskolen fortsætter”. ”Elevflugten fra folkeskolen sætter nye rekorder”. Overskrifter som disse i de danske medier tegner et billede af en folkeskole i dyb krise og en frygt for, at sammenhængskraften i samfundet er i opløsning. Der er rigtig nok sket en stigning i antallet af elever på fri- og privatskoler, men tallene er langt fra så drastiske, som overskrifterne hentyder.

   Ifølge tal fra Undervisningsministeriet er der ikke sket en stigning de sidste seks år i andelen af elever, der skifter fra en folkeskole til en fri- eller privatskole undervejs i skoleforløbet. Tallet ligger stabilt på omkring to procent om året, mens fire-fem procent af eleverne på fri- og privatskoler årligt skifter til en folkeskole.

   Stigningen i elever på fri- og privatskoler dækker over, at to procentpoint flere elever er begyndt i børnehaveklasse på en fri- eller privatskole siden 2010/11. Det har betydet, at andelen af elever, der går i folkeskole er faldet fra 82 procent i 2010/11 til 80 procent i 2015/16. I løbet af de sidste tre år er der kun sket et fald på et procentpoint i andelen af folkeskoleelever.

   ”Det er overdrevet og misvisende at tale om en flugt fra folkeskolen på den baggrund,” mener formand for Skole og Forældre, Mette With Hagensen.

   ”Folkeskolen har været i stormvejr de sidste år med hundredevis af skolenedlæggelser, lockout af lærerne, manglende penge til inklusion og it og folkeskolereform. På trods af det, er der kun to procent flere forældre, der har valgt fri- og privatskoler på fem år. Det synes jeg viser, at forældrene i høj grad gerne vil folkeskolen,” siger hun.

SCROLL NED

Folkeskolen flygter fra forældrene

Selvom otte ud af ti børn altså stadig går i folkeskole, er det alligevel relevant at undersøge, hvorfor der trods alt er flere forældre, der vælger en fri- eller privatskole til deres børn. En forklaring er, at kommunerne har nedlagt et stort antal folkeskoler, påpeger en undersøgelse fra CEPOS fra maj måned.   Over 500 folkeskoler er de sidste 10 år nedlagt som selvstændige folkeskoler med egen ledelse og skolebestyrelse, ifølge Undervisningsministeriets Institutionsregister. 228 steder er skolen helt lukket.

   ”Der bliver simpelthen mange steder længere til en folkeskole, hvorimod der bliver kortere til en friskole,” står der i rapporten fra CEPOS.

   En af de kommuner, der har nedlagt skoler, er Hjørring. I 2015 lukkede kommunen fire små skoleafdelinger på landet, hvorefter tre af dem åbnede som friskoler. Forældrene så det som en nødvendighed at have en skole tæt på - både for at undgå timelange ture i skolebussen for deres børn, men også for at bevare sammenhængskraften i lokalsamfundet (se artiklen på side 12). I nabokommunen, Jammerbugt, gik de en anden vej. Politikerne lyttede til forældrene og lod en stor del af de små folkeskoler i landsbyerne overleve (se artiklen på side 14). Mens skoleleverne i Jammerbugt Kommune bliver på folkeskolerne, er der i Hjørring Kommune sket en markant stigning i antallet af elever på privat- og friskoler. Er det så et tegn på, at forældre som dem fra Hjørring ikke vil folkeskolen? Nej, mener Mette With Hagensen.

   ”I mange tilfælde er det ikke forældrene, der flygter fra folkeskolen, men folkeskolen, der flygter fra forældrene. Forældrene vil gerne have en lokal skole, hvor de har indflydelse,” siger hun. Mette With Hagensen undrer sig over, at kommunerne understøtter en udvikling, der sender eleverne væk fra folkeskolen.

   ”Selvfølgelig kan en lille skole blive for dyr, men kommunens regnestykker tager ikke med, hvor mange forældre, der dropper folkeskolen og hvor mange lokalsamfund man nedlægger, når skolen lukkes. Min opfordring til kommunerne er, at de ikke sammenlægger eller lukker skoler, med mindre der er lokal opbakning til det. Hvis kommunen ikke tager udgangspunkt i forældrenes ønsker, bliver konsekvensen, at endnu flere elever flytter til en privat- eller friskole,” siger hun.

SCROLL NED

FORSKEL:

Andelen af elever, der går i privatskole i 2017:

 

Jammerbugt: 8,3 % (et fald på 0,6 procentpoint siden 2010)

 

Hjørring: 19,7 % (en stigning på 10,7 procentpoint siden 2010)

Udviklingen i København er vendt – nogle steder

En af konklusionerne fra CEPOS er desuden, at forældrene i højere grad vælger fri- eller privatskoler i de områder, hvor der er mange af dem. Der er nemlig store forskelle mellem kommunerne på, hvor mange forældre, der vælger fri-eller privatskoler. På dele af Fyn har der været en stærk tradition for frie grundskoler siden sidste halvdel af 1800-tallet.   I København er der også et stort udbud af fri- og privatskoler, hvor 23-24 procent af de københavnske skoleelever er indskrevet, viser en opgørelse fra Københavns Kommune. Her har elevsammensætningen på nogle af de skoler, der ligger i socialt udsatte områder, været med til at skræmme de mere veluddannede etnisk danske familier væk i så høj grad, at flere skoler er lukket af den grund eller har været tæt på. Den udvikling er dog vendt de senere år. I hvert fald på nogle skoler. Blandt andet på grund af aktive forældre, der kæmper for den lokale folkeskole (se artiklen om Brug Folkeskolen på side 18 og Nørre Fælled Skole på side 22). De sidste fem år har fordelingen mellem folkeskoler og fri- og privatskoler været stort set uændret i København. I enkelte områder er der endda en stigning i andelen af forældre, der vælger den lokale folkeskole til deres børn. For eksempel er der på Nørrebro og Bispebjerg kommet seks procentpoint flere indskrevne børn i distriktsskolen de seneste fem år – og tilsvarende færre, der har valgt privatskoler eller andre folkeskoler.

SCROLL NED

Vidste du at…

…Næsten to ud af tre af samtlige forældre synes, at det i høj grad eller nogen grad er et problem, at flere og flere fravælger folkeskolen til fordel for fri- eller privatskoler.

 

DST Survey, juni 2017

Også et spørgsmål om kvalitet i folkeskolen

Mange forældre kæmper altså for den lokale skole for folket, selvom den så nogle steder er en friskole. Men selvom langt de fleste forældre gerne vil folkeskolen, er de ikke ukritiske. Ifølge en undersøgelse fra Danmarks Statistik fra juni begrunder næsten halvdelen af forældrene deres valg af en fri- eller privatskole med, at de ikke var tilfredse med den folkeskole, som de hørte til. Også undersøgelsen fra CEPOS peger på skolens kvalitet som en væsentlig årsag til, at forældre vælger fri- eller privatskoler frem for folkeskoler.

   En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, i starten af året viste, at 95 procent af forældrene til børn i folkeskolen er enige eller overvejende enige i, at deres barns skole er god. Alligevel viser undersøgelsen fra Danmarks Statistik, at forældrene på fri- og privatskoler er lidt mere tilfredse med deres børns skole end forældre til børn på folkeskoler. Noget tyder altså på, at folkeskolerne også skal oppe sig for at tiltrække de kommende skoleforældre, der ikke ukritisk vælger den nærmeste folkeskole til deres børn.

SCROLL NED

LÆS OGSÅ:

Kolding Kommune har taget tyren ved hornene og udført en undersøgelse med fokus på hvad, der får borgerne til at fravælge folkeskolen og i stedet søge over til privatskolerne. De har siden 2015 kunnet konstatere et fald i andelen af elever på kommunens folkeskoler og en stigning i andelen af elever på kommunens fri- og privatskoler på 15,2 procent af kommunens elever på bare få år. Analysen viste, at der var fem hovedargumenter for at vælge folkeskolen fra: 1. Mistrivsel i skolen. 2. Manglende faglige ambitioner fra skolens side, 3. Uro og inklusion. 4. Manglende ressourcer og 5. Dårlig ledelse, lydhørhed og kommunikation. De har nu besluttet sig for at vende udviklingen ved at udforme en række delmål for folkeskolerne ud fra klagepunkterne fra forældrene. (Se Koldings 8 råd til folkeskolerne i Skolebørn Online – evt. som splash).

”Kolding har haft nogle af de billigste folkeskoler i Danmark og eleverne begyndte at flygte til friskolerne. Så siger politikerne hov og gør noget. De undersøger hvorfor og beslutter at bruge flere penge på folkeskolerne. Det er møgærgerligt når kommuner får elever til at flygte fra folkeskolen og det er rigtig godt, når de gør noget ved problemerne, siger Mette With Hagensen.

 

Koldings 8 råd til folkeskolerne:

Sådan holder I på eleverne

  1. I forhold til mistrivsel slår de fast, at kommunens skoler skal udforme en klar mobbepolitik og at der skal være et særligt fokus i indskolingen på at opbygge en god social dynamik i klasserne.

  2. De faglige ambitioner skal styrkes gennem udviklingen af en læringskultur og ved at stille større krav til eleverne. Dette kan gøres gennem niveaudeling og differentieret undervisning.

  3. Det er slut med, at vikartimer er lig med legetimer. Vikarerne skal forberedes ordentligt, så de kan undervise ud fra de emner, klassen allerede arbejder med.

  4. Uro i klassen og udfordringer med inklusion skal løses ved et øget fokus på disciplin og ved at inddrage eleverne i udformningen af et fælles værdisæt for, hvordan man skal opføre sig.

  5. Eleverne skal engageres mere i det faglige, for at holde fokus på undervisningen og undgå uro i klassen.

  6. Skolerne skal også have større fokus på kandidaternes motivation, engagement og kompetencer i rekrutteringen af nye medarbejdere, samt prioritere lejrture og andre sociale arrangementer højere.

  7. Skolerne skal til at praktisere en synlig skoleledelse og være mere åbne og lydhøre over for henvendelser fra både elever og forældre. Og så skal der skabes en klar retning for skolens samlede arbejde, der samtidigt kan være med til at skærpe skolens profil.

  8. Endeligt skal der skabes et større fokus på at få ”de gode historier” ud. Der skal simpelthen skabes en mere positiv kultur omkring folkeskolen.
Skolebørn nr. 3 2017 INDHOLD