Vælg Side

Hvad kan skolen kræve, at forældrene betaler for?

 I Danmark er det gratis at gå i folkeskole. Eller er det nu alligevel også det? For selvom undervisningen i de danske folkeskoler er gratis, så er der alligevel flere ting i løbet af børnenes skolegang, som forældrene kan blive bedt om at betale for. Men hvad kan skolen egentlig kræve, at du som forælder betaler for?
Det har vi skabt et overblik over i denne artikel, hvor du kan få svar på seks af de mest stillede spørgsmål om forældrebetaling i folkeskolen. 

TEKST: SIGNE GILDBERG
FOTO: FREEPIK

1. Kan skolen kræve penge fra forældrene til lejrskole?
Når det kommer til lejrskoler, er det et af de få steder, hvor skolen faktisk godt kan kræve, at du som forælder betaler for dit barns deltagelse. Ifølge folkeskolelovens § 50, stk. 7 har kommunalbestyrelsen adgang til at kræve betaling fra forældrene til forplejning under både ekskursioner og lejrskoler. Helt konkret kan skolen opkræve et beløb, der svarer til, hvad forældrene anslået ville spare på hjemmeforbruget. I nogle kommuner har man ladet det være op til skolebestyrelsen af tage stilling til, hvorvidt de vil opkræve betaling fra forældrene.

Kravet om forældrebetaling gælder dog kun forplejning, og forældrene har altså ikke pligt til at betale udgifterne til lejrskoler. Derudover vil eleverne ikke kunne udelukkes fra deltagelse, heller ikke selvom deres forældre ikke har betalt, det gælder også for elevens forplejning. Det står også forældrene frit for, om de vil etablere en frivillig opsparing, der kan dække udgifter, der ikke dækkes af skolen, men det er ikke noget, som skolen kan stille krav om. Det må i så fald være til yderligere oplevelser på lejrskolen, som ligger uden for lejrskolens undervisningsmæssige formål.

Vær opmærksom på, at der er forskel på lejrskoler og skolerejser. I modsætning til lejrskoler er skolerejser ikke en del af undervisningen, og dermed frivillige for eleverne at deltage i. Derfor kan skolen ikke kræve, at forældrene betaler for turen, men samtidig kan eleven også nægtes deltagelse, hvis de ikke har betalt. Kommunen har kun pligt til at dække alle udgifter til lærernes deltagelse, mens udgiften til elevernes deltagelse er forældrenes eget ansvar.

2. Hvad er reglerne for forældrebetaling til klassekassen?
En anden udgift, der kan være med til at presse forældrenes privatøkonomi er den omdiskuterede klassekasse, der går til f.eks. en is eller en sodavand på skolens ekskursioner, nye spil eller bolde til klassen, køleskab, mikroovn osv. Hertil bedes forældrene indbetale et bestemt beløb en eller flere gange til enten læreren eller en anden forælder, der administrerer klassekassen. Men selvom det kan føles som en obligatorisk ting at indbetale til klassekassen, er det faktisk ikke et område, hvor forældrene kan afkræves betaling. Heller ikke, hvis det er aftalt på et forældremøde, at man hver især indbetaler et bestemt beløb til klassekassen. Også i det tilfælde er det frivilligt at betale, og dit barn kan ikke udelades, selvom du ikke har indbetalt til klassekassen.

Erfaring fra Forældrerådgivningen viser, at der hersker en uklarhed om reglerne for dette blandt forældrene, hvilket er den hyppigste årsag til problemer med klassekasser og betalinger. Derfor kan man med fordel foreslå, at skolen lader ovennævnte regler stå klart for forældrene i enhver kommunikation om klassekasser.

3. Hvem skal betale for ekskursioner i skoletiden?
Når det kommer til betaling af ekskursioner i skoletiden, gælder samme regler som for lejrskoler. I henhold til § 16 i loven om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 kan dele af undervisningen organiseres som ekskursioner uden overnatning eller som lejrskoler med overnatning, og inden for disse rammer, er det i henhold til § 44, stk. 2, nr. 5 overladt til den enkelte skolebestyrelse at fastsætte nærmere principper for fællesarrangementer for eleverne i skoletiden. Derudover er det op til den enkelte skole, som gennem en konkret og faglig vurdering af formålet med og indholdet af en påtænkt rejseaktivitet at afgøre, hvorvidt der skal være mødepligt for eleverne, eller om aktiviteten skal være et frivilligt supplement til undervisningen. Foregår ekskursionen i undervisningstiden, vil der være mødepligt for eleverne, men skulle en eller flere elever møde op på skolen uden at deltage i ekskursionen, vil det da være skolens ansvar at tilrettelægge anden undervisning for eleverne på skolen.

Når det kommer til finansieringen af ekskursioner i folkeskolen, gælder lovens § 50, stk. 6, der betyder, at kommunen skal betale alle udgifter, som forudsætter, at skolen kan gennemføre ekskursionen. Det gælder f.eks., hvis eleverne skal transporteres med bus, tog eller andet transportmiddel til en bestemt lokalitet, eller entré til museer, billetter til seværdigheder mv. Dog står det forældrene frit for, om de vil bidrage til udgifterne gennem en klasseklasse, så eleverne f.eks. kan få en is eller andet på turen. Til gengæld kan kommunalbestyrelsen Ifølge lovens § 40, stk. 4 kræve, at den enkelte elevs forældre selv sørger for elevens forplejning på ekskursioner. Dog kan skolen kun kræve betaling af forældrene, hvis der er indgået aftale med forældrene herom. Det vil altså sige, at det er op til forældrene selv at beslutte, om de f.eks. vil give deres barn en madpakke med.
Det samme gælder i øvrigt også særlige aktiviteter og ekskursioner i skolefritidsordningen, som er en del af skolen, og derfor underlagt de samme regler. Her kan man altså heller ikke kræve betaling fra forældrene til fx transportudgifter eller entré.

4. Hvem har ansvaret for at stille computer og andre skoleremedier til rådighed i skoletiden?
Efterhånden kan vi ikke længere løbe fra, at computeren er et nødvendigt redskab i vores hverdag, herunder også i folkeskolen. Men kan de danske folkeskoler kræve, at eleverne medbringer deres egen computer i undervisningen? Det korte svar er nej. Hvis undervisningen kræver, at eleverne skal bruge en computer, er det udelukkende skolens ansvar at stille dem til rådighed. Alligevel har nogle kommuner en strategi om at få eleverne i folkeskolen til at medbringe deres egne computere eller tablets til brug i undervisningen, som et alternativ til de computere, der stilles til rådighed af skolen. Det på trods af, at alle udgifter til undervisningen ifølge folkeskoleloven påhviler kommunerne. Hvis undervisningen er baseret på brugen af it-udstyr, er det også skolens ansvar at stille det gratis til rådighed for eleverne. Ifølge Grundlovens § 76, stk. 1 har alle børn i den undervisningspligtige alder ret til fri undervisning, og folkeskolelovens § 19 bestemmer ligeledes, at de nødvendige undervisningsmidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne på skolen. Det er altså ikke dit ansvar som forælder at sørge for, at dit barn medbringer en computer til undervisningen, og skolen kan ligeledes ikke nægte at udlevere en ny computer til dit barn, hvis den tidligere udleverede computer er gået i stykker, bortkommet eller stjålet, hvis altså denne indgår som en forudsætning for, at barnet kan deltage i undervisningen.

Af en undersøgelse foretaget af Skole og Forældres magasin, Skolebørn, i 2016 fremgår det, at 23 % af forældrene alligevel oplever, at skolen opfordrer eleverne til at medbringe egen pc eller tablet i skolen. Det er heller ikke forbudt for skolerne at opfordre eleverne til at tage deres eget it-udstyr med, men de kan ikke kræve det. Fra Undervisningsministeriet lyder det, at det er kommunalbestyrelsens og den enkelte skoleleders ansvar, at det klart og tydeligt kommunikeres til forældrene, at det ikke er et krav, at eleverne medbringer egen computer mv., så de ikke føler sig forpligtede eller pressede til at lade deres børn medbringe eget udstyr. Derudover kræves det også, at skolen stiller netværk, mulighed for opladning samt sikker og gratis opbevaring til rådighed, i tilfælde af, at eleverne medbringer deres eget it-udstyr.

5. Hvem skal erstatte skader på skolens ejendom?
Selvom det er skolens ansvar at stille udstyr såsom computer til rådighed for eleverne, hvis dette er en forudsætning for undervisningen, hersker der alligevel en tvivl hos både skoler og forældre om, hvem der egentlig har ansvar for udstyret, mens det er udlånt til eleven. Nogle skoler mener, at det er forældrenes egen indboforsikring, der må tage sig af erstatningen, men mange forsikringsselskaber dækker ikke, hvis en udlånt computer fra dit barns skolen f.eks. går i stykker eller bliver stjålet. Men ifølge den danske lovgivning gør erstatningsreglen sig kun gældende i tilfælde, hvor eleven har handlet forsætligt eller uagtsomt, og det er skolen eller kommunen, der skal føre bevis for, at eleven har handlet således. Skolen kan altså ikke kræve erstatning for bortkomne eller ødelagte undervisningsmidler, som er ødelagt eller bortkommet ved et hændeligt uheld.

Ved tyveri, kan skolen kun kræve erstatning for det stjålne udstyr, hvis det kan bevises, at tyveriet er sket på grund af dit barns forsætlige eller uagtsomme handling, og altså ikke er et hændeligt uheld. Skolen kan altså ikke pålægge forældrene et større ansvar for udstyret, end loven tillader, og dette gælder uanset, hvad skolen får forældrene til at skrive under på. Hvis det skulle ske, at skolens udstyr går i stykker eller bliver stjålet, mens det er udlånt til en elev, er det skolens ansvar at udlevere nyt udstyr, hvis dette er nødvendigt for at deltage i undervisningen. Forældrene kan desuden afvise krav fra skolen om at erstatte udstyret, og i stedet henvise skolen til at anlægge et civilt søgsmål med henblik på at få fastlagt et eventuelt erstatningsansvar.

6. Hvad skal man betale for aktiviteter, som forældrene arrangerer?
Et godt fællesskab i klassen kan etableres på mange forskellige måder, og bl.a. gennem sociale arrangementer, som forældrene selv står for. Men denne form for arrangementer er også noget, der kan være en økonomisk udfordring for nogle forældre. Sørg derfor for at afholde arrangementer, som alle kan være med til uanset økonomi. Det kan derfor være en god ide at lave en fælles aftale i klassen om at holde forældrebetalingen på ingenting eller et minimum, så alle har mulighed for at deltage. Børnene behøver ikke den helt dyre Tivolitur eller en tur i legeland. En græsplæne og picnickurv kan også gøre det, eller man kan mødes på den lokale legeplads eller på skolens områder. Heller ikke forældrearrangementer, er et område, hvor skolen eller andre forældre kan kræve betaling, men alligevel kan nogen føle sig pressede til det.

Udgivet: maj 2023

Få ny viden, inspiration og gode råd til at støtte dit skolebarn
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn, og få de nyeste artikler direkte i din indbakke 8 gange om året.
Det er helt GRATIS og vi giver ikke din mailadresse videre til anden part.

Hvis du har lyst, kan du udfylde fødselsåret for dit barn/dine børn, så vi kan sende dig artikler, der passer til dit barns klassetrin. Det er selvfølgelig frivilligt og vi bruger ikke oplysningerne til andet.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.