Vælg Side

Samspillet – del holdninger på forældremødet

Samspillet er et dialog- og dilemmaspil, der kan spilles ved forældremøder. Kortene bruges til at tale ud fra, dele holdninger og evt. lave aftaler.

TEKST OG FOTO: FORÆLDREFIDUSER

Samspillet

Forberedelse: ½ time til at sætte sig ind i materialet og forberede kortene. 
Varighed: 45 eller 90 minutter.
Sted: Ved et forældremøde.
Deltagere: Forældre og evt. lærer som facilitator.

 • Forældrene deler holdninger og lærer hinanden bedre at kende

 • Spillet tager afsæt i fiktive, men realistiske situationer. Det er langt nemmere at tale ud fra neutral grund frem for ud fra en konkret situation med bestemte børn.

 • Jo bedre forældre kender hinanden og klassens børn, jo mindre mobning og jo færre misforståelser, usikkerheder og frustrationer opstå der.

 • Kendskab gør det nemmere og mere legitimt at tage kontakt, hvis der opstår konflikter eller undren.

 • Forældreaftaler skaber tryghed for børn, hvis forældrene tydeligt respekterer de rammer, som er besluttet i fællesskab.

Lærervejledning til indskolingen

45 eller 90 minutter?

Samspillet kan spilles på to forskellige måder, der er beregnet på henholdsvis 45 minutter eller 90 minutter. Forløbet af begge versioner er indledende diskussioner mellem forældrene, der fører frem til fælles forældreaftaler. Den korte version sætter dialogen hurtigt i gang ud fra en række genkendelige dilemmaer om vigtige emner. Med udgangspunkt i dilemmakort og tilhørende svarmuligheder fortæller forældrene, hvordan de ville håndtere dilemmaet, hvilket efterfølges af en fælles diskussion. Denne version kræver tændstikker, som ikke er inkluderet i spillet! Den længere version giver tid til en mere åben dialog om de emner, som optager forældrene mest. Her suppleres dillemmakortene af billedkort og blanke kort til forældrenes egne emner. Med kortene sættes forældrene i gang med at dele forskellige synspunkter på de problematikker, som kommer på bordet. Denne version kræver blyanter, som ikke er inkluderet i spillet!

Sådan kommer du i gang

 1. Beslut, om der skal spilles i 45 minutter eller 90 minutter. Husk tændstikker til versionen beregnet til 45 minutter eller blyanter til versionen beregnet til 90 minutter.
 2. Sæt dig ind i spillereglerne og arket til forældreaftaler. Tag en kopi af aftalearket, som du selv kan udfylde og evt. udlevere til forældrene. Tag evt. kopier af de kort, som forældrene skal spille med og evt. også af spillereglerne.
 3. Gå ind på Skolebørns hjemmeside, hvor du finder mere information, flere konkrete redskaber og gode råd.

Skolebørns hjemmeside er der svar på mange af de spørgsmål, som forældrene kan tænkes at stille på forældremødet. Der er også fiduser til konkrete aktiviteter, som forældrene kan arrangere for at skabe et godt sammenhold med plads til alle.

9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Undersøgelse om forældrenetværk, Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden, 2012

Spilleregler for Samspillet (45 minutter)

Hver gruppe skal bruge tre tændstikker til hver forældre, fire forskellige Dilemmakort og fire tilhørende Svarkort.

 1. Forældrene inddeles i grupper af 4-6 deltagere. Undgå forældrepar i samme gruppe, og bland gerne forældrene, så de ikke kender hinanden på forhånd. Hver forælder præsenterer sig kort, og gruppen vælger en ordstyrer.
 2. Ordstyreren læser et dilemmakort op. Gruppen får et øjeblik til at tænke over dilemmaet, inden de tre svarmuligheder læses op.
 3. Med tændstikker viser hver forælder, hvilken svarmulighed som han/hun er mest enig i:
  • Ingen tændstikker = Jeg er slet ikke enig i nogen af svarene.
  • En tændstik = Jeg er mest enig i svar nr. 1.
  • To tændstikker = Jeg er mest enig i svar nr. 2.
  • Tre tændstikker = Jeg er mest enig i svar nr. 3.
 4. Gruppen tager en runde, hvor hver forælder giver en kort begrundelse for sit valg.
 5. Når runden er færdig, spørger ordstyreren gruppen: “Hvad kunne man ellers have gjort?”
 6. Gruppen fortsætter på samme måde med resten af de fire kort. Brug 5 minutter på hvert dilemma
 7. Efter 20 minutter samles alle grupper igen. Ordstyreren i hver gruppe giver en kort opsummering af snakken i sin gruppe. Forældrene lytter til hinanden, men der åbnes ikke for diskussion.
 8. Efter runden fortsætter I med at beslutte forældreaftaler, som forældrene kan skabe fælles opbakning til.

Spilleregler for Samspillet (90 minutter)

Hver gruppe skal bruge fire forskellige Samspillet, fire forskellige Billedkort, fire Blanke kort og en blyant til hver forælder.

 1. Forældrene inddeles i grupper af 4-6 deltagere. Undgå forældrepar i samme gruppe, og bland gerne forældrene, så de ikke kender hinanden på forhånd. Hver forælder præsenterer sig kort, og gruppen vælger en ordstyrer.
 2. Alle de forskellige kort fordeles på bordet. Gruppen bruger to minutter på, at hver forælder vælger et kort med et emne, som han/hun har lyst til at tale med de øvrige forældre om. Man kan vælge et dilemmakort, et billedkort eller selv skrive et emne på et blankt kort.
 3. De valgte kort samles og lægges med bagsiden op. Resten af kortene lægges væk.
 4. På tur trækker en fra gruppen et kort fra bunken. Kortet læses højt, eller billedet beskrives. Den forælder, der trak kortet udtrykker kort sin umiddelbare mening. Derefter fortsætter kortet bordet rundt til alle har udtrykt deres meninger.
 5. Når runden er færdig, bruges fem minutter på at drøfte forældregruppens rolle og ansvar i forhold til emnet. Derefter tager næste forælder et nyt kort, og forløbet gentager sig.
 6. Efter 30 minutter skal grupperne runde af. Hver gruppe vælger det kort, der gav anledning til den bedste snak.
 7. Alle grupper samles igen. Hver ordstyrer fortæller på tur om deres drøftelser og det kort, som de har valgt. Mellem hver tur er der tid til korte kommentarer fra resten af forældrene.
 8. Efter runden fortsætter I med at beslutte forældreaftaler, som forældrene kan skabe fælles opbakning til.

Mens forældrene spiller, kan du gå rundt mellem grupperne og lytte med. Lad det primært være dem, som taler sig frem til løsninger ved at lytte aktivt og virke nysgerrig uden at lægge dem ordene i munden.

Sådan sættes spillet i gang

Start med at introducere Samspillet og fortælle forældrene om formålet med spillet. Det giver mere tryghed og velvilje blandt forældrene at vide, hvad de skal være med til og hvorfor. Du kan lade dig inspirere af disse formuleringer:

“Jeg har valgt, at forældremødet i dag skal handle om, hvordan I som forældre sammen kan bidrage til, at alle børn i klassen trives. Alle forældre ønsker børn, der trives i skolen. Jeg har aldrig mødt en forælder, som ikke ville sit barn det bedste. Børn er meget opmærksomme på hinanden, og jeres barn trives bedst i en klasse, hvor alle har det godt og er med i fællesskabet – også uden for skoletiden.”

“Selv om I ikke er med børnene i skole hver dag, så spiller I en stor rolle for rigtig mange af de ting, der sker i skolen blandt jeres børn. Fordi jeres børn jo spejler jer. Når I er positive over for skolen, lærerne, klassekammerater og deres forældre, så vil jeres barn også være det. Forældre smitter! Man kan sige, at I er de usynlige klassekammerater. Hvis I holder en god tone og samarbejder konstruktivt, så er I gode usynlige klassekammerater.”

“Et godt forældresamarbejde omkring jeres barns klasse handler om, at I taler sammen og er åbne for at lære hinanden at kende. Det handler også om at lave aftaler om fx fødselsdage, legeaftaler, håndtering af konflikter eller mobning osv.”

“I skal spille et spil – Samspillet – som handler om nogle af de emner, forældre kan komme til at tage stilling til og om at lave nogle fælles forældreaftaler, som er gode for klassens fællesskab.”

Det kan være en god ide at understrege den gode omgangstone, inden spillet går i gang:

“Spillet handler om at dele jeres forskellige synspunkter og at sætte sig i hinandens sted. I hverken kan eller skal være enige alle sammen, men I skal være gode til at tale om tingene og være gode til at samarbejde.”

Gennemgå reglerne for den valgte version af Samspillet og giv evt. hver gruppe en kopi med reglerne. Hver gruppe placeres ved et bord og går i gang med spillet.

Fælles forældreaftaler

Forældreaftaler er en vigtig del af forældresamarbejdet omkring klassen. Derfor følger Samspillet op på forældrenes diskussioner med fælles forældreaftaler. Sådan gør du:

Giv forældrene en introduktion til forældreaftaler

Du kan lade dig inspirere af følgende formuleringer:

“I har haft gode snakke rundt i grupperne, og nu skal vi se om der er grundlag for at lave forældreaftaler.” “Formålet er ikke at finde den perfekte måde at gøre tingene på, men at aftale rammerne, så I ved, hvor I har hinanden. Det skal være rammer, som alle kan leve med og som er gode for klassens sammenhold og trivsel. På næste forældremøde kan vi tage op, om de har fungeret efter hensigten, om de skal laves om og om der er behov for aftaler på flere områder.”

“Forældreaftaler er en hjælp for alle, fordi man ved, hvad man kan forvente af hinanden. Som barn er det trygt, at der er klare og tydelige rammer, som alle forældre bakker op om. Som forælder er det praktisk, at der er rammer at følge.”

“Der er undersøgelser, som viser, at hvis klassen har fælles aftaler for, hvordan man fx sørger for, at alle børn leger sammen på kryds og tværs, eller hvordan man holder børnefødselsdag, så skaber det tryghed og trivsel for både klassens børn og for de voksne. I undgår nogle af de misforståelser, som kan blive til konflikter.”

Tag afsæt i de diskussioner, som Samspillet medfører

Træk emner ud, som kunne give anledning til en aftale blandt forældrene. Brug aftalearket til at gennemgå de pågældende emner eller øvrige emner. Alle forældre kan komme med forslag til forældreaftaler, men vær indstillet på, at der ikke er tid til at diskutere alle emner.

Driv forældrenes diskussion fremad

Hold fokus på at nå frem til konkrete aftaler. Støt også forældre, som ikke selv tager ordet, til at komme med forslag og tanker. Afslut eventuelt diskussioner, der trækker ud for længe.

“Kan I blive enige om, at…? Er I andre enige i det, der lige blev sagt?” “Hvis vi skal sammenfatte det, så handler det altså om, at… 

Sørg for at notere forældreaftalerne

Brug din kopi af aftalearket, eller få en af forældrene til at skrive aftalerne ned.

Gennemgå forældreaftalerne

Læs forældreaftalerne op, og fortæl, at du lægger aftalerne ud på klassens ForældreIntra. Send dem gerne direkte til de forældre, som ikke kunne være til stede på mødet.

Vis sammenhængen

Afslutningsvis er det en god idé at gentage formålet med Samspillet og illustrere det ved at koble drøftelserne sammen med de iagttagelser, som du har gjort dig i løbet af diskussionerne.

“De situationer, som I har snakket om i grupperne, kan være svære at løse. Det er sjældent, at der kun findes én god løsning. Netop derfor er det vigtigt, at I forældre møder hinanden åbent og anerkendende, når I taler om de svære emner. Det er meget nemmere, når I kender hinanden og forstår hinandens synspunkter. Det håber jeg, at vi har hjulpet hinanden med i dag.”

“Jeg vil opfordre jer til at se hinanden som samarbejdspartnere, for I kan have rigtig stor indflydelse på klassens sammenhold. I kan finde masser inspiration til forældresamarbejde på forældrefiduser.dk. Her er konkrete fiduser fra forældre til forældre om aktiviteter, hvor alle kan være med. Her er gode råd til legegrupper og rigtig meget mere.”

Skabelon

Find skabelon til forældreaftaler her.

Udgivet: 2014

Få ny viden, inspiration og gode råd til at støtte dit skolebarn
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Skole og Forældres magasin, Skolebørn, og få de nyeste artikler direkte i din indbakke 8 gange om året.
Det er helt GRATIS og vi giver ikke din mailadresse videre til anden part.

Hvis du har lyst, kan du udfylde fødselsåret for dit barn/dine børn, så vi kan sende dig artikler, der passer til dit barns klassetrin. Det er selvfølgelig frivilligt og vi bruger ikke oplysningerne til andet.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du Skole og Forældres privatlivspolitik. Læs den her.